09.12.2021

Addressing Citizens in Russian, English, Finnish, German and Hebrew Stop Poisoning!


 


Пока вы тут все спорите, вакцинироваться или нет, я связывалась с независимыми лабораториями мира, где честные ученые решили изучить реальный, а не заявленный состав вакцин.

И более чем в 180и лабораториях мира был дан ответ: состав вакцин вообще не тот, что нам рассказывают и пишут. В составе всех без исключения вакцин паразиты, абортивный материал, клетки шимпанзе и других животных, не понятные нанобелки, разрушающие внутренние органы человека, капсулы с шипами, повреждающие ткани и сосуды, а также гидроксид графена, как бритва, режушая все на своем пути.

В целом, это биологическое оружие, яд замедленного действия, вызывающий иммунный шторм в организме человека, цель которого: ослабить иммунную систему. Другими словами, вызвать иммуннодефицит с целью медленно износить и убить организм.
Все привитые должны немедленно избавиться от паразитов и опасных бактерий, чтобы максимально ослабить действие этого яда.

От разработчика ПЦР-тестов: тесты не в состоянии определить заболевание и его видоизменения. Кроме того, в их состав входит вещество, вызывающее воспаление в организме!
Исходя из этого вы обязаны не истерить, а задать властям всего один вопрос: почему вас заставляют вколоть яд замедленного действия?
Это преступление и покушение на убийство!
Требуйте на местах независимых эекспртиз в лабораториях!
Если коротко, почему главы государств участвуют в этой эвтаназии. Я как эколог с 30и летним стажем была участником Орхусской конференции, где они впервые пытались всем всучить Картахенский протокол по биоразнообразию видоизмененных живых организмов. Мы их раскритиковали, они нам не ответили ни на один вопрос. Страны отказались тогда от подписания. После чего они создали ВТО и стали предлагать дешевые кредиты. Почти все повелись, но в состав договоров по кредитам входило условие подписания Картахенского протокола. Мол, при невозврате кредитов, вы участвуете в этой программе ЖВО - живой видоизменённый организм. Короче, кредитов набрали у Рокфеллеров, а возвратить не могут. Мышеловка захлопнулась. Теперь они предлагают отменить Нюрнбергский кодекс... И фашизм снова поднимется во весь рост с единым концлагерем на планете
----------------------------------------

While you are all arguing about whether to vaccinate or not, I contacted independent laboratories in the world, where honest scientists decided to study the real, and not the declared composition of the vaccines.
And in more than 180 laboratories around the world, the answer was given: the composition of the vaccines is not at all what they tell us and write to us. In the composition of all vaccines, without exception, parasites, abortive material, cells of chimpanzees and other animals, incomprehensible nanoproteins that destroy human internal organs, capsules with spikes that damage tissues and blood vessels, as well as graphene hydroxide, like a razor, cutting everything in its path.
In general, it is a biological weapon, a delayed-release poison that causes an immune storm in the human body, the purpose of which is to weaken the immune system. In other words, induce an immune deficiency in order to slowly wear out and kill the body.
All vaccinated must immediately get rid of parasites and dangerous bacteria in order to weaken the effect of this poison as much as possible.
From the developer of PCR tests: tests are not able to determine the disease and its modifications. In addition, they contain a substance that causes inflammation in the body!
Based on this, you must not be hysterical, but ask the authorities just one question: why are you being forced to inject delayed-action poison?
This is a crime and attempted murder!
Demand on-site independent examinations in laboratories!
In short, why are the heads of state involved in this euthanasia? As an ecologist with 30 years of experience, I was a participant in the Aarhus Conference, where for the first time they tried to hand everyone the Cartagena Protocol on the biodiversity of modified living organisms. We criticized them, they did not answer a single question for us. The countries then refused to sign. Then they created the World Trade Organization, and began to offer cheap loans. Almost everyone wanted to receive such loans, but the loan agreements included a condition for signing the Cartagena Protocol. They say that in case of non-repayment of loans, you participate in this LHO program - a living modified organism. In short, loans were taken from the Rockefellers, but they cannot be returned. The mousetrap slammed shut. Now they propose to abolish the Nuremberg Code ... And fascism will rise again to its full height with a single concentration camp on the planet

-----------------------------------

Kun te kaikki kiisttelette rokottamisesta vai ei, otin yhteyttä maailman riippumattomiin laboratorioihin, joissa rehelliset tiedemiehet päättivät tutkia rokotteiden todellista koostumusta, eivät ilmoitettua koostumusta.
Ja yli 180 laboratoriossa eri puolilla maailmaa annettiin vastaus: rokotteiden koostumus ei ole ollenkaan se, mitä ne kertovat ja kirjoittavat meille. Kaikkien rokotteiden koostumuksessa poikkeuksetta loisia, abortoivaa materiaalia, simpanssien ja muiden eläinten soluja, käsittämättömiä ihmisen sisäelimiä tuhoavia nanoproteiineja, kudoksia ja verisuonia vaurioittavia kapseleita, sekä grafeenihydroksidia, kuten partaveitsi, katkaisee kaiken tielleen.
Yleisesti ottaen se on biologinen ase, viivästetysti vapautuva myrkky, joka aiheuttaa ihmiskehossa immuunimyrskyn, jonka tarkoituksena on heikentää immuunijärjestelmää. Toisin sanoen indusoi immuunipuutos kuluttaaksesi hitaasti ja tappaaksesi kehon.
Kaikkien rokotettujen tulee välittömästi päästä eroon loisista ja vaarallisista bakteereista, jotta myrkyn vaikutus heikkenisi mahdollisimman paljon.
PCR-testien kehittäjä: testit eivät pysty määrittämään sairautta ja sen muunnelmia. Lisäksi ne sisältävät ainetta, joka aiheuttaa tulehdusta kehossa!
Tämän perusteella sinun ei pidä olla hysteerinen, vaan kysyä viranomaisilta vain yksi kysymys: miksi sinut pakotetaan pistämään viivästetyn vaikutuksen myrkkyä?
Tämä on rikos ja murhan yritys!
Vaadi paikan päällä riippumattomia laboratorioiden tutkimuksia!
Lyhyesti sanottuna, miksi valtionpäämiehet ovat mukana tässä eutanasiassa? Ekologina, jolla on 30 vuoden kokemus, osallistuin Århusin konferenssiin, jossa ensimmäistä kertaa yritettiin jakaa kaikille Cartagenan pöytäkirja muunnettujen elävien organismien biologisesta monimuotoisuudesta. Kritisoimme heitä, he eivät vastanneet yhteenkään kysymykseen meille. Sen jälkeen maat kieltäytyivät allekirjoittamasta. Sitten he perustivat Maailman kauppajärjestön ja alkoivat tarjota halpoja lainoja. Melkein kaikki halusivat saada tällaisia ​​lainoja, mutta lainasopimuksissa oli ehto Cartagenan pöytäkirjan allekirjoittamiselle. He sanovat, että jos lainoja ei makseta takaisin, osallistut tähän LHO-ohjelmaan - elävään muunneltuun organismiin. Lyhyesti sanottuna Rockefellereiltä otettiin lainoja, mutta niitä ei voida palauttaa. Hiirenloukku pamahti kiinni. Nyt he ehdottavat Nürnbergin koodin kumoamista... Ja fasismi nousee jälleen täyteen korkeuteensa yhden keskitysleirin avulla planeetalla

-------------------------------------
Während Sie alle darüber streiten, ob Sie impfen sollen oder nicht, habe ich unabhängige Labors in der Welt kontaktiert, in denen ehrliche Wissenschaftler beschlossen haben, die tatsächliche und nicht die deklarierte Zusammensetzung der Impfstoffe zu untersuchen.
Und in mehr als 180 Labors weltweit wurde die Antwort gegeben: Die Zusammensetzung der Impfstoffe entspricht überhaupt nicht dem, was sie uns sagen und schreiben. In der Zusammensetzung aller Impfstoffe ausnahmslos Parasiten, abortives Material, Zellen von Schimpansen und anderen Tieren, unverständliche Nanoproteine, die die inneren Organe des Menschen zerstören, Kapseln mit Stacheln, die Gewebe und Blutgefäße schädigen, sowie Graphenhydroxid, wie ein Rasiermesser, alles in seinen Weg schneiden.
Im Allgemeinen handelt es sich um eine biologische Waffe, ein Gift mit verzögerter Freisetzung, das im menschlichen Körper einen Immunsturm auslöst, der das Immunsystem schwächen soll. Mit anderen Worten, eine Immunschwäche herbeiführen, um den Körper langsam zu verschleißen und zu töten.
Alle Geimpften müssen Parasiten und gefährliche Bakterien sofort loswerden, um die Wirkung dieses Giftes so weit wie möglich abzuschwächen.
Von den Entwicklern von PCR-Tests: Tests sind nicht in der Lage, die Krankheit und ihre Veränderungen festzustellen. Außerdem enthalten sie eine Substanz, die im Körper Entzündungen hervorruft!
Aus diesem Grund dürfen Sie nicht hysterisch werden, sondern stellen den Behörden nur eine Frage: Warum werden Sie gezwungen, Spätgifte zu spritzen?
Dies ist ein Verbrechen und versuchter Mord!
Fordern Sie unabhängige Untersuchungen im Labor vor Ort an!
Kurz gesagt, warum sind die Staatsoberhäupter an dieser Sterbehilfe beteiligt? Als Ökologe mit 30 Jahren Erfahrung war ich Teilnehmer der Aarhus-Konferenz, wo zum ersten Mal versucht wurde, allen das Cartagena-Protokoll über die Biodiversität veränderter lebender Organismen zu übergeben. Wir haben sie kritisiert, sie haben uns keine einzige Frage beantwortet. Die Länder verweigerten daraufhin die Unterzeichnung. Dann gründeten sie die Welthandelsorganisation und begannen, günstige Kredite anzubieten. Fast alle wollten solche Kredite erhalten, aber die Kreditverträge enthielten eine Bedingung für die Unterzeichnung des Cartagena-Protokolls. Sie sagen, dass Sie im Falle der Nichtrückzahlung von Krediten an diesem LHO-Programm teilnehmen - einem lebenden modifizierten Organismus. Kurz gesagt, von den Rockefellers wurden Kredite aufgenommen, die jedoch nicht zurückgegeben werden können. Die Mausefalle knallte zu. Jetzt schlagen sie vor, den Nürnberger Kodex abzuschaffen ... Und der Faschismus wird mit einem einzigen Konzentrationslager auf dem Planeten wieder seine volle Höhe erreichen

----------------------
בזמן שכולכם מתווכחים על חיסון, יצרתי קשר עם מעבדות עצמאיות ברחבי העולם, שם החליטו מדענים ישרים לחקור את ההרכב האמיתי של החיסונים, לא את ההרכב המוצהר.
והתשובה ניתנה בלמעלה מ-180 מעבדות ברחבי העולם: הרכב החיסונים כלל אינו תואם את מה שאומרים וכותבים לנו. בהרכב של כל החיסונים, ללא יוצא מן הכלל, חותכים טפילים, חומר מופל, תאים של שימפנזים וחיות אחרות, ננו-פרוטאינים בלתי מובנים המשמידים איברים פנימיים אנושיים, כמוסות עם קוצים הפוגעות ברקמות ובכלי דם, כמו גם גרפן הידרוקסיד מסוג סכין גילוח. הכל לאורך הדרך.
באופן כללי, מדובר בנשק ביולוגי, רעל בשחרור מושהה שיוצר סערה חיסונית בגוף האדם שנועדה להחליש את המערכת החיסונית. במילים אחרות, גרמו לכשל חיסוני כדי להישחק לאט ולהרוג את הגוף.
כל האנשים המחוסנים חייבים להיפטר מיד מטפילים וחיידקים מסוכנים על מנת למזער את חשיפתם לרעל זה.
ממפתחי בדיקות PCR: הבדיקות אינן מאפשרות זיהוי המחלה ושינוייה. הם מכילים גם חומר שגורם לדלקת בגוף!
מסיבה זו, אין להיכנס להיסטריה, אלא לשאול את הרשויות רק שאלה אחת: מדוע נאלצים להזריק רעל לטקס?
זה פשע וניסיון רצח!
בקש מחקר עצמאי במעבדה באתר!
בקיצור, למה ראשי המדינה מעורבים בהמתת חסד זו? כאקולוגית עם ניסיון של 30 שנה, הייתי משתתפת בוועידת ארהוס, שבה נעשה הניסיון הראשון להעביר לכולם את פרוטוקול קרטחנה על המגוון הביולוגי של אורגניזמים חיים. ביקרנו אותם, הם לא ענו על שאלה אחת. ואז המדינות הפדרליות סירבו לחתום עליו. אחר כך הם הקימו את ארגון הסחר העולמי והחלו להציע הלוואות זולות. כמעט כולם רצו הלוואות כאלה, אבל הסכמי ההלוואה הכילו תנאי לחתימה על פרוטוקול קרטחנה. אומרים שבמקרה של אי החזר ההלוואה, תשתתפו בתוכנית LHO זו - אורגניזם שונה חי. בקיצור, ההלוואות נלקחו על ידי רוקפלרים אך לא ניתן להחזירן. מלכודת העכברים נטרקה. עכשיו הם מציעים לבטל את קוד נירנברג... והפשיזם יחזור לצמיחה מלאה עם מחנה ריכוז אחד על הפלנטה.

Комментариев нет: